Účtovníctvo a účtovnícke služby

Spoločnosť TAX DEFENDER, s.r.o. ponúka komplexné služby a poradenstvo v oblasti  spracovania účtovníctva pre právnické a fyzické osoby. Spracujeme a vedieme účtovníctvo, rekonštruujeme účtovníctvo, vypracujeme účtovné výkazy v rámci účtovnej závierky pre jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, vypracujem aj konsolidované účtovné závierky. Naše služby v oblasti účtovníctva sú diskrétne a dodržiavanie termínov je pre nás prvoradé. Kontaktujte nás v Košiciach.

 

Jednoduché účtovníctvo

Ponúkame služby v oblasti vedenia jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri, občianske združenia, neziskové organizácie, cirkev a cirkevné inštitúcie.

 • Kompletné spracovanie účtovníctva
 • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky
 • Poradenstvo v danej oblasti
 • Preverenie v rámci formálnej správnosti predložených dokladov
 • Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • Spracovanie daňových priznaní dane z príjmu fyzických osôb
 • Spracovanie daňových priznaní cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.
 • Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov a vyhodnotení
 • Vykonanie dokladovej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu účtovnej uzávierky
 • Spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok

 

Podvojné účtovníctvo

Vedenie účtovníctva pre podnikateľské subjekty, neziskové organizácie, občianske združenia a vysoké školy.

 • Kompletné spracovanie účtovníctva
 • Priebežné a koncoročné účtovnej závierky
 • Inventarizácia v zmysle platnej legislatívy
 • Vypracovanie vnútropodnikových smerníc
 • Príprava podkladov a auditu účtovnej závierky
 • Možnosť zabezpečenia aj priebežného alebo koncoročného auditu účtovnej závierky.

 

Vedenie daňovej evidencie

Daňová evidencia predstavuje spôsob, ako si môže daňovník jednoduchšie preukazova´t svoju podnikateľskú činnosť

 • Zabezpečíme vedenie daňovej evidencie
 • Vedenie preukázateľných výdavkov
 • Daňové výdavky
 • Hmotný a nehmotný majetok zaradený do obchodného majetku
 • Zásoby, pohľadávky a pohľadávky

 

Poradenstvo v oblasti účtovníctva

 • Konzultácie a poradenstvo
 • Kontrola účtovníctva
 • Vypracovanie interných smerníc
 • Vedenie účtovníctva
 • Rekonštrukcie účtovníctva
 • Komplexné zastupovanie klienta pred orgánmi verejnej správy
 • Zostavenie počiatočných bilancií účtov
 • Zostavenie postupov pri zavádzaní operatívnych evidencií
 • Vypracovanie mesačných uzávierok
 • Priebežná kontrola účtovníctva

Všetky naše služby sú overené daňovým poradcom. Nájdete nás v Košiciach.

 

Účtovníctvo Košice | Vedenie účtovníctva | TAX DEFENDER