Účtovníctvo a účtovnícke služby

Spoločnosť TAX DEFENDER ponúka komplexné služby a poradenstvo v oblasti účtovníctva pre právnické a fyzické osoby. Spracujeme a vedieme účtovníctvo, rekonštruujeme účtovníctva, vypracujeme účtovné výkazy v rámci účtovnej závierky pre jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, spracujeme aj konsolidované účtovné závierky, vnútroštátne ako aj cezhraničné. Naše služby v oblasti účtovníctva sú diskrétne a dodržiavanie termínov je pre nás prvoradé. Kontaktujte nás v Košiciach.

 

Jednoduché účtovníctvo

Ponúkame služby v oblasti vedenia jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri, občianske združenia, neziskové organizácie, cirkev a cirkevné inštitúcie.

 • Kompletné spracovanie účtovníctva
 • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky
 • Poradenstvo v danej oblasti
 • Preverenie v rámci formálnej správnosti predložených dokladov
 • Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • Spracovanie daňových priznaní dane z príjmu fyzických osôb
 • Spracovanie daňových priznaní cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.
 • Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov a vyhodnotení
 • Vykonanie dokladovej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu účtovnej uzávierky
 • Spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok

 

Podvojné účtovníctvo

Vedenie účtovníctva pre podnikateľské subjekty, neziskové organizácie, občianske združenia a vysoké školy.

 • Kompletné spracovanie účtovníctva
 • Priebežné a koncoročné účtovnej závierky
 • Inventarizácia v zmysle platnej legislatívy
 • Vypracovanie vnútropodnikových smerníc
 • Príprava podkladov a auditu účtovnej závierky
 • Možnosť zabezpečenia aj priebežného alebo koncoročného auditu účtovnej závierky.

 

Vedenie daňovej evidencie

Daňová evidencia predstavuje spôsob, ako si môže daňovník uplatňovať skutočne preukázateľne vynaložené výdavky. Ďalšími spôsobmi uplatňovania reálnych výdavkov je vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

 • Zabezpečíme vedenie daňovej evidencie
 • Vedenie preukázateľných výdavkov
 • Daňové výdavky
 • Hmotný a nehmotný majetok zaradený do obchodného majetku
 • Zásoby, pohľadávky a pohľadávky

 

Poradenstvo v oblasti účtovníctva

 • Konzultácie a poradenstvo
 • Kontrola účtovníctva
 • Vypracovanie interných smerníc
 • Vedenie účtovníctva
 • Rekonštrukcie účtovníctva
 • Spracovanie mzdovej a personálnej agendy
 • Komplexné zastupovanie klienta pred orgánmi verejnej správy
 • Zostavenie počiatočných bilancií účtov
 • Zostavenie postupov pri zavádzaní operatívnych evidencií
 • Vypracovanie mesačných uzávierok
 • Priebežná kontrola účtovníctva

Všetky naše služby sú overené daňovým poradcom. Nájdete nás v Košiciach.

 

Účtovníctvo Košice | Vedenie účtovníctva | TAX DEFENDER